Experimental Investigation of Strength and Stress-Strained State of Turbomachine Blades

Experimental Investigation of Strength and Stress-Strained State of Turbomachine Blades
Velikost:
4.58 MB
Autor:
Kolotnikov M. E., Solyannikov V. A., Svyatyshev K. G.
Datum: