2002

2002

3. – 6. 6. 2002, Praha

FS ČVUT Praha a ASI